INFORMACJE O STRONIE (w skrócie)

 1. Strona https://www.partner.willson-media.pl jest Stroną dedykowaną wyłącznie do zamówień bibliotecznych, przedszkolnych i szkolnych (Podmioty edukacyjne) i można składać na niej zapytania ofertowe oraz korzystać z dodatkowych zasobów jak szkolenia, webinaria czy konkursy wyłącznie za pośrednictwem aktywnego konta w naszym systemie. 
 1. Z uwagi na fakt, iż udostępniamy Podmiotom edukacyjnym finansowanym ze środków publicznych dokonywanie zakupów z odroczonym terminem płatności (14 dni), aby złożyć zapytanie ofertowe i dokonać zamówienia książek z możliwością płatności odroczonej, należy dokonać rejestracji na Stronie https://www.partner.willson-media.pl (założyć konto).
 1. Rejestracja na Stronie: https://www.partner.willson-media.pl, nie jest równoznaczna z przystąpieniem do Programu Partnerskiego.
 1. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego należy spełnić łącznie następujące warunki: mieć aktywne konto na Stronie https://www.partner.willson-media.pl, złożyć zapytanie ofertowe i zamówienie na minimum 350 zł na w/w Stronie, zaakceptować Regulamin Programu Partnerskiego i dokonać płatności za zamówienie.

REGULAMIN SKLEPU WWW dla BIBLIOTEK, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

DEFINICJE:

 1. Strona internetowa/Strona – https://www.partner.willson-media.pl 
 2. Sklep internetowy – witryna zakupowa znajdująca się pod adresem: https://www.partner.willson-media.pl 
 3. Sprzedawca – Willson Media Monika Ćwiek ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa, NIP: 525 223 99 50.
 4. Zamawiający/Klient/Podmiot edukacyjny – Biblioteki, szkoły i przedszkola posiadające taki status na mocy ustawy lub rozporządzenia, a znajdujące się na terytorium RP.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz Strony internetowej https://www.partner.willson-media.pl

b) zasady rejestracji w Sklepie internetowym oraz rejestracji/zgłoszeń do projektów prezentowanych na Stronie internetowej, chyba że projekty te np. Program Partnerski dla Bibliotek, czy konkursy mają własne Regulaminy;

c) warunki i zasady składania zapytań ofertowych przez Klientów i potwierdzania przyjęcia zamówień przez Sprzedawcę na produkty dostępne w Sklepie internetowym oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

d) sposoby i warunki dostarczania zamówionych produktów Klientowi;

e) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

e) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania Stron i podStron internetowych w Sklepie internetowym, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego oraz Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Do korzystania z niektórych funkcjonalności w Sklepie internetowym, w tym rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub w jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie za pośrednictwem Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

5. Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie do składania zapytań ofertowych przez Klientów i potwierdzania przyjęcia zamówień przez Sprzedawcę na produkty dostępne w Sklepie internetowym oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów przez Podmioty edukacyjne znajdujące się na terytorium RP, a przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego wymaga rejestracji i utrzymywania aktywnego konta klienta. Składanie składania zapytań ofertowych przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest tylko po rejestracji. Do składania zapytań ofertowych, rejestracji, jak i realizacji zamówienia konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację potwierdzenia przyjęcia zamówienia i realizacji zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące metody płatności:
 2. odroczony termin płatności dla podmiotów edukacyjnych dokonujących zakupu ze środków publicznych – 14 dni zwykłym przelewem na konto:

mBank

Numer konta: 29 1140 2004 0000 3102 8338 3546

IBAN: PL 29 1140 2004 0000 3102 8338 3546

 1. transakcje on-line przez system Przelewy24 (PayPro)

2. Rozliczenia transakcji e-przelewami przeprowadzane są za pośrednictwem spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.500.000 na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub przez konto PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem spółki PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.. zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full#receive-payment

4. Sklep internetowy zastrzega możliwość wyboru sposobu udostępniania płatności. Możliwe jest czasowe lub stałe odłączenie wybranych metod płatności ze Sklepu internetowego. 

5. Płatność przy odbiorze osobistym nie jest możliwa.

§ 2. REJESTRACJA (założenie Konta Klienta)

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja jest konieczna do przeglądania oferty sklepu, złożenia zapytania ofertowego, dokonania przyjęcia zapytania ofertowego przez Sklep i procedowania zamówienia w Sklepie internetowym oraz przystąpienia do Programu Partnerskiego lub innych programów dostępnych na stronie.  

CO DAJE REJESTRACJA (założenie Konta Klienta)?

Umożliwia Klientowi miedzy składanie zapytań ofertowych i możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, uiszczanie przez Klienta ceny sprzedaży produktów lub zakup z odroczonym terminem płatności, jak i wprowadzanie, zmienianie lub usuwanie danych do zamówienia, rejestrację w Programie Partnerskim, dostęp do konkursów, szkoleń i webinariów. Daje możliwość zmiany adresów dostawy i innych danych zakupowych oraz sprzedażowych, jak również składanie zapytań ofertowych z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, przeglądanie przez Klienta swojej historii zamówień. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI (założenia Konta Klienta)

a) Rejestracja, jak również korzystanie z Konta Klienta i funkcjonalności Strony internetowej są nieodpłatne.

b) W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić on-line formularz rejestracyjny wybierając formularz „ZAREJESTRUJ SIĘ”, udostępniony na Stronie internetowej i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło, które zobowiązuje się chronić. Formularz utworzenia Konta Klienta wypełnia się przez podanie między innymi nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, dokonania wyboru typu użytkownika spośród wskazanych użytkowników, wskazanie imienia i nazwiska przedstawiciela użytkownika, jako osoby rejestrującej, danych instytucji w imieniu której się występuje, numeru telefonu i adresu. Klient powinien również przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin przez zaznaczenie kółeczka Tak pod napisem „Przeczytałem i akceptuję Regulamin” oraz przeczytać i zaakceptować Politykę Prywatności RODO przez zaznaczenie kółeczka Tak pod napisem „Przeczytałem i akceptuję Politykę Prywatności RODO”. Ze względów bezpieczeństwa Klient musi również zaakceptować korzystanie z usługi Google reCAPTCHA, a w tym celu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności i Warunkami Korzystania do których linki znajdują się na końcu formularza rejestracyjnego, a które można przeczytać również klikając w poniższe linki: https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/terms. Brak akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności RODO, Polityki Prywatności i Warunków Korzystania z usługi Google reCAPTCHA skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Klienta i brakiem możliwości złożenia przez klienta zapytania ofertowego i zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę. 

c) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta może zostać wymuszona zmiana hasła na silniejsze, jeżeli system uzna, że hasło jest zbyt łatwe. Hasło powinno składać się z minimum 12 znaków i aby było silne należy użyć małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków takich jak: ! ” ? $ % ^ & ). 

d) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Klient dostaje wiadomość e-mail z podziękowaniem za przesłanie zgłoszenia, następniemoże nastąpić weryfikacja danych podanych przy rejestracji przez Sklep internetowy. Sklep zastrzega możliwość dokonania weryfikacji konta przez kontakt telefoniczny lub mailowy. Po pomyślnej weryfikacji lub zaakceptowaniu zgłoszenia rejestracyjnego bez dokonywania weryfikacji, proces rejestracji zostaje sfinalizowany i zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta (potwierdzeniem finalizacji procesu rejestracji jest wysłanie maila do Klienta z potwierdzeniem zatwierdzenia konta). W przypadku braku pozytywnej weryfikacji konta, zaistnienia po stronie Sklepu podejrzenia, że konto jest fałszywe, podane dane są nieprawdziwe lub rejestracja zmierza do obejścia niniejszego regulaminu – Sklep może odmówić rejestracji konta lub usunąć zarejestrowane konto. 

LOGOWANIE

a) Klient loguje się do Konta Klienta na Sklepie internetowym  przez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail i hasła, które podał podczas rejestracji.

b) Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta na Sklepie internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

c) Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Konta Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.

d) Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu złożenia, rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

e) W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się e-mailowo na adres podany, jako adres do kontaktu na stronie internetowej sklep@ksiazkineli.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie po potwierdzeniu i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

f) Każda ze Stron umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie mailowej. Oświadczenie wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone. W razie rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konto danego Klienta przestaje być aktywne i nie jest już dostępne, a dane Klienta są usuwane.

g) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, jak również w następujących przypadkach:

– Powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionego przypuszczenia, że konto jest fałszywe, podane dane są nieprawdziwe lub rejestracja zmierza do obejścia niniejszego regulaminu.

– Naruszenie przez Klienta przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu przy korzystaniu ze Strony www., naruszenia praw osób trzecich (a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich – posługiwanie się cudzymi danymi osobowymi) lub naruszenie zasad współżycia społecznego.

– Brak płatności lub brak płatności w terminie za co najmniej jedno zamówienie, podanie nieprawdziwych danych adresowych lub niepełnych, uniemożliwiających doręczenie przesyłki.

– Uporczywe, sprzeczne z dobrymi obyczajami działanie Klienta, polegające na powtarzającym się składaniu i/lub anulowaniu zamówień przez Klienta. Klient, którego Konto Klienta ma zostać zablokowane zostanie o tym zamiarze powiadomiony mailowo przez Sprzedawcę. W przypadku zablokowania Konta Klienta – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje rozwiązana, natomiast wiadomość e-mail powiadamiająca Klienta o zablokowaniu jego Konta Klienta jest wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. W przypadku wypowiedzenia Klientowi umowy o prowadzenie Konta Klienta z uwagi na uporczywe i sprzeczne z dobrymi obyczajami działania Klienta w stosunku do Sprzedawcy polegające na składaniu i anulowaniu zamówień – wszystkie złożone przez Klienta zamówienia do chwili blokady Konta Klienta zostają anulowane, a płatność za zamówienia niezrealizowane, jeżeli została już dokonana zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi w formie i na konto, z którego dokonał płatności. Klient ma możliwość złożenia pisma do Sprzedawcy z wnioskiem o anulowanie blokady Konta Klienta. Sprzedawca może oceniając okoliczności odblokować Konto Klienta, nie jest jednak do tego zobligowany.

§ 3. ZAMÓWIENIA

3.1 Informacje zawarte na Stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego (zapytanie ofertowe). W razie braku danego produktu na stanie u Sprzedawcy, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany mailowo przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji może dojść do anulowania zapytania ofertowego/zamówienia przez Sprzedawcę, a wpłacona kwota za zamówienie (jeżeli płatność została już zrealizowana) zostanie zwrócona niezwłocznie przez Sprzedawcę (nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych) z wykorzystaniem takiego sposobu płatności i na to konto, z którego korzystał Klient przy dokonywaniu płatności. Sprzedawca po otrzymaniu zapytania ofertowego z terminem płatności 14 dni – musi potwierdzić jego przyjęcie mailowo. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia takiego zamówienia mailowo przez Sprzedawcę uznaje się zamówienie za złożone. 

3.2 Ceny produktów wskazane na Stronie Sklepu internetowego:

a) zawierają podatek VAT i są podawane w złotych (w walucie polskiej);

b) nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne od wielkości i wagi paczki. Koszt przesyłki jest obliczany przez Stronę Sklepu internetowego po dodaniu przez Klienta produktów do koszyka, a przed złożeniem zapytania ofertowego przez Klienta i przed dokonaniem zapłaty on-line przez Klienta lub wysłaniu zapytania ofertowego z 14 dniowym odroczonym terminem płatności. W określonych na Stronie przypadkach mogą występować promocje odnośnie wartości zakupu od której przesyłka jest bezpłatna. 

c) Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zapytania ofertowego przez Klienta i przed dokonaniem płatności.

d) Klienci jako Podmioty edukacyjne mogą wybrać 14 dniowy odroczony termin płatności lub szybką płatność on-line. 14 dniowy termin odroczonej płatności jest dostępny wyłącznie dla podmiotów, które dokonują zakupów ze środków publicznych. 

e) Faktura do zamówienia może zostać wysłana drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail. 

3.3 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny. Sklep internetowy może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na zasadach wskazanych na Stronie Sklepu internetowego. Sklep stosuje politykę informacyjną zgodnie z dyrektywą Omnibus. 

3.4 Klient może składać zapytania ofertowe w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, chyba że Strona będzie w konserwacji lub nieczynna z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

3.5 Sklep internetowy zastrzega, iż strona nie jest stroną dedykowaną do sprzedaży hurtowej, a maksymalne zapytanie ofertowe, jakie dany podmiot może na niej złożyć wynosi 1000 zł brutto. W przypadku kwoty przekraczającej tę wartość Sklep może dokonać dodatkowej weryfikacji podmiotu zamawiającego, aby z uwagi na możliwość odroczonego terminu płatności uniknąć fałszywych zamówień lub wyłudzeń. W przypadku powzięcia przez Sklep wątpliwości odnośnie danego zapytania ofertowego – może ono zostać anulowane przez Sklep.

3.5 W celu złożenia zapytania ofertowego  należy zalogować się do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.6 Klient składający zapytanie ofertowe za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego kompletuje zamówienie wybierając towar, który zamierza zakupić. Aby dodać produkty do koszyka należy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. Zostanie on automatycznie dodany do listy zakupowej Klienta. Zawartość koszyka Klient może sprawdzić w prawym górnym rogu Strony klikając ikonkę „KOSZYK”. Klient dokonując wyboru produktu powinien zwrócić uwagę, iż przy niektórych produktach może być konieczny wybór opcji produktu, jak np. rozmiaru/wzoru/koloru. Przy niektórych produktach Klient może też skorzystać z opcji dodania dodatkowego produktu w promocyjnej cenie, wyświetlanego obok właściwego produktu. W tym celu należy zaznaczyć właściwe okienko (znaczek w kwadraciku) i kliknąć „DODAJ DO KOSZYKA”. Dodane zostaną do koszyka oba produkty – główny oraz dodatkowy produkt w promocji (zaznaczony znaczkiem w kwadraciku). W przypadku przystępowania do projektów partnerskich, jak na przykład Program Partnerski dla Bibliotek – Kluby Podróżników i Mini Redakcje „The Adventure starts Here” – aby dostać gadżety partnerskie należy zaznaczyć dodatkową zgodę na przystąpienie do Programu Partnerskiego podczas składania zamówienia i zaakceptować Regulamin Programu Partnerskiego. Gadżety są dołączane zgodnie z ich dostępnością podaną na Stronie. 

Uwaga: dodanie produktu do koszyka nie jest jednoznaczne z jego rezerwacją. Jeżeli Klient nie sfinalizował złożenia zapytania ofertowego, przez przejść przez system składania zapytań i naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”– produkty w koszyku Klienta nadal są dostępne dla innych klientów i mogą zostać sprzedane. W takiej sytuacji, w razie wyczerpania stanów magazynowych Klient traci możliwość zakupu tych produktów i może skontaktować się ze Sprzedawcą, aby ustalić ich ewentualną dostępność.

3.7 Klient po skompletowaniu całości zamówienia – dodania do koszyka wszystkich produktów, które chce zamówić – przechodzi do zakładki „TWÓJ KOSZY””, gdzie pokazana jest cała lista produktów dodanych do koszyka. W tym miejscu może zmodyfikować listę – dodać lub odjąć ilość produktów lub usunąć produkty z koszyka. Po wprowadzeniu zmian, lista produktów zaktualizuje się automatycznie – wtedy pokaże się aktualna lista produktów znajdujących się w koszyku Klienta. Klientowi wyświetla się również informacja – PODSUMOWANIE KOSZYKA – gdzie jest wskazana łączna cena brutto za wybrane produkty. Przy haśle WYSYŁKA Klientowi wyświetli się dostępna metoda dostawy. Przy opcji dostawy wyświetla się kwota stanowiąca koszt dostawy na terenie Polski. SUMA wskazuje łączną cenę do zapłaty przez Klienta stanowiącą koszt produktów wraz z kosztem dostawy. Pod metodami płatności może wyświetlać się domyślny adres dostawy. Aby zmienić dane do wysyłki, a następnie przejść do płatności Klient powinien kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. W polu Kupon Klient może wpisać numer kuponu, jeżeli taki posiada. Pod tabelką PODSUMOWANIE KOSZYKA może się pojawić informacja o kwocie zakupu, która uprawnia do dodatkowych bonusów. Po PRZEJŚCIU DO PŁATNOŚCI Klient przechodzi do zakładki o nazwie „DANE DO ZAMÓWIENIA” w której powinien wpisać dane do faktury, dane dostawy oraz wybrać czy przystępuje do Programu Partnerskiego dla Bibliotek lub innego, który jest aktualnie dostępny. Klient ma ponowny wgląd w podsumowanie zamówienia, kwotę brutto za wybrane produkty, kwotę brutto za wysyłkę, metodę dostawy, podsumowanie łącznej kwoty do zapłaty brutto oraz informację odnośnie możliwości uzyskania odroczonej płatności (14 dni).

3.8 OPCJE DOSTAWY (Polska):
a) Kurier InPost lub inny dostępny u Sprzedawcy (dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku, chyba że co innego jest wskazane przy wyborze metody dostawy, jako opcja weekendowa).
Regulaminy świadczenia usług kurierskich przez InPost dostępne są pod linkami: https://inpost/Regulaminy
Nie ma możliwości wysyłki zagranicznej, gdyż na Stronie internetowej realizowane są zamówienia z odroczonym terminem płatności dla instytucji edukacyjnych. Aby skorzystać z opcji zamówień zagranicznych prosimy skierować się na www.ksiazkineli.pl.
Aby skorzystać z opcji zamówienia z odroczonym terminem płatności należy jako adres dla doręczeń wskazać adres placówki edukacyjnej, która jest odbiorcą książek. Na portalu nie są przyjmowane zamówienia, w których adres wysyłki jest prywatny i nie wskazuje na Podmiot Edukacyjny.
4 Klikając w link KUPUJĘ i PŁACĘ Klient składa zapytanie ofertowe, które w przypadku przystąpienia przez Sklep do jego realizacji wiąże się z obowiązkiem zapłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT jest wysyłana do Klienta w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail z chwilą nadania zamówienia. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

4.1 Sklep internetowy może odmówić realizacji zapytania ofertowego w przypadku braku dostępności towaru, braku płatności przez Klienta w terminie za poprzednie zamówienie, uznania braku wiarygodności Klienta, braku pozytywnej weryfikacji konta, zaistnienia po stronie Sklepu podejrzenia, że konto jest fałszywe, podane dane są nieprawdziwe lub rejestracja zmierza do obejścia niniejszego regulaminu. O decyzji anulującej złożone zapytanie ofertowe Klient jest informowany mailowo.

4.2 Po złożeniu zapytania ofertowego Klient jest przekierowywany do zakładki OCZEKUJ NA PRZESYŁKĘ 🙂 z podsumowaniem zapytania ofertowego, a na podany przez Klienta adres e-mail wysyłany jest e-mail z informacją odnośnie zapytania ofertowego Klienta. Jeżeli zamówienie jest przyjęte do realizacji – klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku odmowy realizacji zapytania ofertowego – należy stosować punkt 4.1.

4.3 W związku z przetwarzaniem zapytania ofertowego oraz realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia, wskazująca na status zamówienia. Klient może również otrzymywać wiadomości sms lub być kontaktowany telefonicznie. W ramach tej komunikacji Sklep internetowy może wysyłać informacje o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – może wysyłać do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia lub produktów. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne. Komunikację do Klienta na podany adres e-mail i/lub telefon może wysyłać również przewoźnik, który realizuje usługę dostawy do Klienta w ramach zamówienia – InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, infolinia: 722-444-000 lub 746-600-000. Komunikację związaną z realizacją płatności w ramach danego zamówienia może stosować również podmiot za pośrednictwem którego Klient realizuje płatność za zamówienie. Szczegółowe informacje wskazane są w polityce prywatności Sklepu internetowego. Dane Klienta oraz zamówienia są również przetwarzane w systemie do obsługi zamówień internetowych – BaseLinker (https://baselinker.com/pl-PL/polityka/).

4.4 CZAS NADANIA PRZESYŁEK:

Zamówienia wysyłane są w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że co innego wynika z bieżących informacji przy danym produkcie. Informacja o dłuższym terminie wysyłki dla jednego z produktów w zamówieniu ma automatyczne zastosowanie do pozostałych zamówionych produktów i zastępuje inne terminy wysyłek w nich zawarte, gdyż produkty są wysyłane wspólnie w jednej paczce. 

4.5 SPRZEDAŻ HURTOWA

Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej i uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk produktu lub produktów (lub maksymalnej wartości zamówienia), które mogą wchodzić w skład jednego zamówienia. Informacje o takich ograniczeniach dostępne są na Stronie Sklepu internetowego lub w niniejszym regulaminie.

§ 5. Modyfikacje zamówienia

5.1. Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia klikając w link do śledzenia statusu zamówienia, który otrzymał mailowo od Sprzedawcy.

5.2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu polegających na:

a) rezygnacji z części przedmiotów z zamówienia;

b) rozszerzenia zamówienia w ramach jednego kosztu przesyłki, o ile otrzymał informację o takiej możliwości na e-mail od Sprzedawcy,

aż do momentu zmiany statusu zamówienia na status „Gotowe do wysłania (paczka zamknięta)…”, z zastrzeżeniem sytuacji w których wyświetlany status różnić się będzie od faktycznego statusu zamówienia – takie sytuacje mogą wynikać z awarii systemu nadawczego, awarii systemu przewoźnika, czy na przykład opóźnieniu we wprowadzeniu danych przez przewoźnika do systemu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient po zgłoszeniu chęci modyfikacji zamówienia zostanie poinformowany przez Sklep internetowy o braku możliwości skorzystania na powyższych zasadach z modyfikacji zamówienia.

5.3. Klient ma możliwość anulowania całości zamówienia bez ponoszenia kosztów wysyłki, aż do momentu zmiany statusu zamówienia na status „Gotowe do wysłania (paczka zamknięta)…”, z zastrzeżeniem sytuacji w których wyświetlany status różnić się będzie od faktycznego statusu zamówienia. Takie sytuacje mogą wynikać z awarii systemu nadawczego, awarii systemu przewoźnika, czy na przykład opóźnieniu we wprowadzeniu danych przez przewoźnika do systemu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Aby anulować całość zamówienia bez ponoszenia kosztów wysyłki Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres sklep@ksiazkineli.pl lub telefonicznie na numer 571 436 571. Po zgłoszeniu Sprzedawca weryfikuje faktyczny status zamówienia i potwierdza Klientowi możliwość anulowania zamówienia. Klient po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy powinien anulować zamówienie mailowo na adres sklep@ksiazkineli.pl. Brak możliwości anulowania zamówienia w tym trybie nie wyłącza możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności nastąpi w ciągu 3 dni roboczych.

§ 6. BRAK ODEBRANIA PRZESYŁKI

Brak odebrania paczki może skutkować obciążeniem przez przewoźnika kosztami przesyłki zwrotnej. W takiej sytuacji możemy ponownie nadać paczkę z rozliczeniem dodatkowych kosztów, jakie zostały naliczone przez przewoźnika. 

§ 7. KODY RABATOWE

1. Kody rabatowe, to kody zniżkowe na zakupy produktów w Sklepie internetowym, które w warunkach określonych w danej akcji promocyjnej otrzymuje Klient. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego do wykorzystania w Sklepie internetowym. Kody rabatowe przyznaje Sprzedawca lub inny podmiot wskazany przez Sprzedawcę, który jest upoważniony do przyznawania kodów rabatowych.

2. [Czas na wykorzystanie rabatu] Kody rabatowe posiadają okres ważności wskazany w informacji przy danym kodzie, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Po upływie tego czasu kody przestają być aktywne i nie jest możliwe ich przywrócenie, czy jakikolwiek inny sposób ich wykorzystania. Kody rabatowe nie mogą być wymieniane na gotówkę, nie mogą być wykorzystywane częściowo, ani wielokrotnie, chyba że co innego wynika z Regulaminu promocji danego kodu.

3. Okres ważności rabatu określany jest w dniach. Kod można wykorzystać do godziny 23:59:59 ostatniego dnia ważności rabatu.

4. Przez wykorzystanie rabatu rozumie się zakończenie transakcji (tj. dokonanie zakupu z płatnością) przy której wykorzystuje się dany kod rabatowy. Kody rabatowe nie mogą być wykorzystywane przy zamówieniach z odroczonym terminem płatności.

5. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym, czy innymi promocjami, chyba, że co innego stanowi Regulamin danej promocji czy zasady udzielania danego kodu rabatowego.

6. Po uwzględnieniu rabatu kwota do zapłaty nie może być niższa niż 1 zł.

7. Niezależnie od niniejszego Regulaminu kody rabatowe mogą posiadać własne Regulaminy promocyjne.

§ 8. eKARTA PREZENTOWA

Sklep internetowy  może udostępnić Klientom możliwość nabywania eKart prezentowych. Zasady nabywania i użytkowania eKart prezentowych określa Regulamin eKart prezentowych.

§ 9. Reklamacja

9.1. Sklep internetowy  zapewnia dostawę Towaru nowego, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep internetowy  ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia).

9.2. Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym  może być reklamowana. Okres rękojmi trwa dwa lata od daty doręczenia towaru Kupującemu.

9.3. Reklamację można złożyć pisemnie lub mailowo na adres skep@ksiazkineli.pl podając: numer zamówienia, dane osoby zamawiającej, opis wady produktu załączając zdjęcia wady oraz treść żądania. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 571 436 571.

9.4. Odsyłając reklamowany towar w procedurze reklamacyjnej Klient powinien wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Adres do odesłana reklamowanego towaru: Willson Media Monika Ćwiek, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa.

9.5. Sklep internetowy  rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail lub sms. Możliwy jest też kontakt telefoniczny.

9.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w sytuacji gdy żądaniem Klienta jest zwrot wadliwego towaru – Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu internetowego – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@ksiazkineli.pl.

9.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu.

9.8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

10.1. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty doręczenia produktu, bez podawania przyczyny przysługuje konsumentowi zgodnie z definicją konsumenta określoną przepisami prawa. W takiej sytuacji konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

10.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje przy produktach dedykowanych dla konsumenta tj. przygotowanych dla konsumenta na specjalne zamówienie np. z dedykacją imienną w książce.

10.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep internetowy  o swojej decyzji. Może w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – znajdujący się na końcu niniejszego Regulaminu. O swojej decyzji Klient powinien poinformować Sklep pisemnie lub mailowo na adres e-mail: sklep@ksiazkineli.pl wskazując dane pozwalające zidentyfikować zamówienie: imię i nazwisko, numer zamówienia i w przypadku zwrotu częściowego – wskazać który towar zwraca. Towar zwracany w ramach uprawnienia o odstąpieniu od umowy nie powinien mieć śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10.5. Adres do odesłana zwracanego towaru: Willson Media Monika Ćwiek, ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa;

10.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Konsument przesyła do Sprzedawcy zwracany towar. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Konsument. Po otrzymaniu towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczoną opłatę. Zwrot płatności za zwrócone produkty następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia zwracanych produktów Sprzedawcy. Zwrot płatności następuje przez zlecenie przez Sprzedawcę przelewu zwrotnego – na konto, z którego dokonywana była płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami lub nie jest nadmiernie uciążliwy. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 11 Zwroty należności Klientom

11.1. Zwroty płatności do Klientów w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie zlecane są w ciągu 14 dni od dat wskazanych w niniejszym Regulaminie.

11.2. Zwroty płatności następują przez zlecenie przez Sprzedawcę przelewu zwrotnego takim sposobem, jakim wykonywana była płatność i na konto, z którego dokonywana była płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami lub nie jest dla Sprzedawcy nadmiernie uciążliwy.

11.3. W sytuacjach, w których Klient dokonał płatności przy użyciu kodu rabatowego lub eKarty Prezentowej zwrot w zakresie środków wykorzystanych z kodu rabatowego bądź eKartę Prezentową jest dokonywany jako odnowienie kodu rabatowego bądź doładowanie eKaty Prezentowej.

§ 12 Promocje

12.1. Sklep Internetowy  może przeprowadzać promocje. Promocje mogą być przykładowo następujące:

a. Dotyczące produktów (promocje produktowe), które obniżają cenę produktu stosownie do wskazanej przy produkcie wysokości rabatu. Rabat może być określony kwotowo lub procentowo.

b. Dotyczące wartości zamówienia (promocje wartościowe), które:

(i) obniżają ogólną wartość zamówienia znajdującego się w koszyku Klienta, a

(ii) dotyczą wybranych produktów objętych promocją, których łączny zakup wiąże się z zastosowaniem rabatu (kwotowego lub procentowego) w koszyku Klienta;

(iii) i wiążą się ze spełnieniem szczególnych warunków promocji, które są każdorazowo wskazywane w informacji o danej promocji na Stronie Sklepu Internetowego  lub w innej komunikacji np. mailowej.

c. Dotyczące pakietów promocyjnych, które polegają na tym, że Klient dokonując zakupu danej ilości wybranych przez siebie produktów objętych promocją, a wskazanych na Stronie promocyjnej, otrzymuje od Sklepu Internetowego  rabat, który może być określony jako kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt;

d. Boxy promocyjne, które polegają na tym, że Klient nabywa kilka produktów spakowanych łącznie w jednym pakiecie. Klient otrzymuje jedną cenę na box promocyjny kilku produktów.

12.2. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile wprost nie wynika to z opisu danej promocji.

12.3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z jednego lub większej ilości produktów, których łączny zakup aktywował możliwość zastosowania rabatu lub promocji, rabat lub promocja na pozostałe produkty wchodzące w skład zamówienia (które Klient zachował) przestaje obowiązywać. Zachowane przez Klienta produkty nabywane są przez Klienta w regularnej cenie wskazanej na Stronie , tak jakby Klient nie skorzystał uprzednio z promocji przy składaniu zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania jeżeli produkt wchodzący w skład zamówienia był wadliwy i został zareklamowany, a Strona  nie była w stanie zgodnie z przepisami usunąć wady w odpowiednim czasie lub wymienić produkt na produkt wolny od wad.

12.4. Możliwość skorzystania z niektórych promocji może być uzależniona od podania kodu rabatowego dedykowanego do danej promocji. Dedykowany kod rabatowy Klient będzie musiał wpisać podczas składania zamówienia.

12.5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest box promocyjny – jest on traktowany jako jeden produkt i nie ma możliwości jego podziału. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość – odstąpienie obejmuje cały box promocyjny. Nie ma możliwości zachowania tylko części produktów z boxu.

12.6. Sklep Internetowy  ma dowolność w ustalaniu treści promocji i czasu ich trwania. Możliwe jest również ustalenie przez Sklep Internetowy  promocji do wyczerpania stanu magazynowego produktów promocyjnych.

§ 13 Dane osobowe i ciasteczka

13,1. Klient w Sklepie Internetowym  podaje dane osobowe dobrowolnie. Jest to niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, składania zapytań ofertowych, korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy drogą elektroniczną (np. prowadzenie Konta Klienta, gdzie niezbędne jest podanie danych osobowych), realizacji procedury zakupowej, jak i dostawy, kontaktu pozakupowego (np. w procedurze odstąpienia od umowy lub reklamacji) lub innych sytuacji, które oczywiście wynikają z procedury zakupowej i są jej częścią.

13.2. Klient podając dane osobowe oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

13.3. Dane osobowe podawane są przez Klienta podczas składania zapytania ofertowego/zamówienia w Sklepie Internetowym  – podczas tworzenia i rejestracji Konta Klienta oraz składania zapytania ofertowego, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w procedurze realizacji zamówienia i dostawy, czy zapisywania się na powiadomienia e-mail, czy sms.

13.4. Dane osobowe podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym  przetwarzane są przez Willson Media Monika Ćwiek ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa, NIP: 525 223 99 50 (administrator danych).

13.5. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe w celu:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie (np. prowadzenie Konta Klienta);

b. zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, odpowiadania na zapytania ofertowe i ich realizację, kontaktu z Klientem w związku z zamówieniem, dostawy produktów, jak i późniejszej obsługi zamówienia (np. odstąpienie, reklamacja, wymiana, czy obsługa kwestii księgowo-fakturowych) – kontakt mailowy, sms i telefoniczny. 

c. w celu kontaktu mailowego odnośnie aktywności dla Podmiotów edukacyjnych realizowanych przez Sprzedawcę, programów partnerskich, konkursów, webinariów, szkoleń czy nowości wydawniczych, spotkań autorskich i innych działań promujących czytelnictwo, ochronę zwierząt, czy ekologię podejmowanych przez Sprzedawcę lub w których uczestniczy Sprzedawca, informacji dotyczących Neli Małej Reporterki, w tym programu telewizyjnego Nela Mała Reporterka, akcji dla dzieci, spotkań autorskich, czy innych projektów Neli i fundacji Neli Małej Reporterki „The Adventure starts Here Foundation”, jak i informacje handlowe (treści marketingowe) Sklepu Internetowego  i jego partnerów biznesowych, w tym w szczególności dotyczące promocji, nowości Neli Małej Reporterki i innych produktów i projektów/propozycji handlowych dedykowanych dla placówek oświatowych, czy bibliotek, promocje na zakończenie roku dla klas – kontakt mailowy, sms i telefoniczny. 

13.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Może je też poprawiać i żądać usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane bezpośrednio przez Klienta – po zalogowaniu się na to konto klienta w zakładce danych. Klient może też wysłać zgłoszenie z prośbą o zmianę lub usunięcie danych na adres ado@ksiazkineli.pl

13.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 14 Ciasteczka

14.1. Sklep Internetowy  stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta (które następnie odczytywane są przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm plików „cookies” jest stosowany też w celach statystycznych, jak i w celu zapewnienia i zwiększenia jakości usług Sklepu Internetowego . Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może w dowolnym momencie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, w tym określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy  do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego . Jeżeli Klient korzysta z przeglądarki, której ustawienia pozwalają zapisywać na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta plików „cookies”, to oznacza, że Klient wyraża zgodę na ich zapisywanie na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie Klient znajdzie w polityce prywatności.

14.2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub jakichkolwiek innych haseł. Hasła Klienta powinny być silne i składać się ze znaków specjalnych, małych i dużych liter oraz cyfr.

§ 15 REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA STRONY I SKLEPU

15.1. Sklep Internetowy  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

15.2. Sklep Internetowy  dokłada wszelkich starań, by dostępność do Sklepu Internetowego  była ciągła, niezakłócona, a usługi świadczone drogą elektroniczną były na najwyższym poziomie. Jednakże Sklep Internetowy  nie wyklucza awarii Sklepu, serwera czy innych elementów funkcjonalności Sklepu, spowodowane siłą wyższą. Możliwe jest również czasowe zawieszenie dostępu do Sklepu Internetowego  oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku awarii, ale też konieczności przeprowadzenia konserwacji, czy innych czynności techniczno-naprawczych i uaktualnień.

15.3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego  lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną Klient może przesłać mailowo na: sklep@ksiazkineli.pl lub pisemnie na adres Sklepu Internetowego .

15.4. Klient w reklamacji powinien wskazać dane pozwalające na identyfikację podmiotu składającego reklamację i ewentualnie jego Konta Klienta, jeżeli reklamacja związana jest z funkcjonowaniem Konta Klienta. Klient powinien wskazać przyczyny reklamacji i opisać zakres żądania.

15.5. Sklep Internetowy  odpowie na reklamację w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia do Sklepu Internetowego  w taki sposób i na taki w jaki została ona przesłana (adres/dane), z zastrzeżeniem innych, krótszych terminów wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem według przepisów prawa a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

16.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, jest prawo polskie i jurysdykcja sądów polskich.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (dla konsumenta zgodnie z definicją przepisów prawa)

(skopiuj/wklej/wypełnij formularz i wyślij do nas mailem na adres: sklep@ksiazkineli.pl), a następnie wyślij do nas zwracane produkty na adres: WILLSON MEDIA, ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa (zwrotem nie są objęte produkty mające widoczne ślady używania).

Miejscowość…………………… data …………………………….

Do: WILLSON MEDIA ul. SOLEC 18 lok. U5, 00-410 Warszawa Odstępujący od umowy: Imię, nazwisko ………………………………. Adres ………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………..

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (wpisz numer zamówienia, który dostałeś mailem) ……………………………………………………

zawartej dnia ……………………, a dotyczącej zakupu towaru (wpisz zwracane produkty) …………………………………………… ………………………… podpis konsumenta