Regulamin Programu Partnerskiego dla Bibliotek, Szkół i Przedszkoli 2023/2024

Program Partnerski dla Bibliotek, Szkół i Przedszkoli 2023/2024, zwany dalej Programem Partnerskim to autorski projekt Wydawnictwa Willson Media realizowany we współpracy z Nelą Małą Reporterką oraz Fundacją The Adventure Starts Here Foundation. Organizatorem projektu jest wydawnictwo Willson Media Monika Ćwiek ul. Solec 18 lok. U5, 00-410 Warszawa, NIP: 525 223 99 50. Program dedykowany jest do bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli, zwanych dalej Instytucjami Partnerskimi, które zgodnie z założeniami Programu Partnerskiego tworzą ogólnopolską sieć bibliotek partnerskich.

Celem Programu Partnerskiego jest stworzenie ciekawej i rozwijającej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (Kluby Podróżników Neli Małej Reporterki, Mini Redakcje „The Adventure starts Here”), której przyświeca misja zdobywania wiedzy od ekspertów i siebie nawzajem. Poprzez Program Partnerski Organizator przekazuje Instytucjom Partnerskim pomysły do pracy z młodymi ludźmi, aby ułatwić zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń, rozwijanie pasji i dbanie o naturalne środowisko oraz zwierzęta, a Instytucje Partnerskie mogą wdrażać u siebie tematykę zajęć według swojego uznania, w zakresie swojej działalności i na swoją rzecz.

§1

Warunki przystąpienia do Programu Partnerskiego

 1. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego Instytucja Partnerska musi posiadać zweryfikowane konto użytkownika na dedykowanej Programowi Partnerskiemu stronie internetowej https://partner.willson-media.pl.
 2. Po aktywowaniu konta niezbędne jest dokonanie zakupu produktów za minimalną kwotę 350 zł brutto oraz zaakceptowanie Regulaminu Programu Partnerskiego, co jest równoznaczne z wyrażeniem chęci dołączenia do sieci bibliotek partnerskich.

Dokonując zakupu produktów w Programie Partnerskim za minimum 350 zł brutto Instytucja Partnerska zyskuje odroczoną płatność (14 dni), bezpłatną wysyłkę oraz darmowy pakiet 5 Kart Klubowicza z dedykowanymi e-pomocami naukowymi i gadżetami dostępnymi aktualnie u wydawcy (np. plakaty, zakładki, mapy).

 1. Przystępując do Programu Partnerskiego Instytucja Partnerska zyskuje pełny dostęp do treści strony internetowej Programu Partnerskiego, czyli możliwość bezpłatnego korzystania z webinariów, szkoleń,  materiałów edukacyjnych oraz dedykowanych Instytucjom Partnerskim i ich klubowiczom konkursów. Pełny wykaz aktualnych konkursów aktualizowany będzie na bieżąco na stronie dedykowanej Programowi Partnerskiemu.

§2

Zasady działania Klubów Podróżników Neli Małej Reporterki
oraz Mini Redakcji „The Adventure starts Here”

 1. Po spełnieniu warunków przystąpienia do Programu Partnerskiego (§1 pkt 1 – 2) Instytucja Partnerska zakłada przy swojej placówce Klub Podróżników Neli Małej Reporterki i/lub Mini Redakcję „The Adventure starts Here”, które działają w okresie styczeń – grudzień 2024 r., z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
 2. Obydwa wymienione w pkt.1 projekty edukacyjne polegają na cyklicznych spotkaniach dzieci i młodzieży przy Instytucji Partnerskiej, które podzielone będą na część teoretyczną oraz twórczą działalność klubowiczów i reporterów. O częstotliwości i terminach spotkań decyduje Instytucja Partnerska, starając się zorganizować co najmniej dwa spotkania w miesiącu i nie mniej niż jedno.
 3. Rekrutację uczestników Klubów Podróżników oraz Mini Redakcji prowadzą Instytucje Partnerskie, wydając klubowiczom i/lub redaktorom otrzymane z zakupem książek Karty Klubowicza lub wprowadzając klubowicza i/lub redaktora, który zakupił wcześniej Kartę Klubowicza indywidualnie do swojego Klubu Podróżnika i/lub Mini Redakcji.
 4. Każda Karta Klubowicza ma unikatowy numer przypisany do klubowicza lub redaktora/członka danego klubu. Numer ten Instytucja Partnerska powinna zarejestrować w obecności rodzica/opiekuna prawnego na swoim profilu na stronie https://partner.willson-media.pl wykorzystując następującą ścieżkę działań:
 1. Instytucja Partnerska loguje się na swoje konto (https://partner.willson-media.pl/my-account/)
 2. Wybiera przycisk „Rejestracja karty klubowicza”
 3. Wpisuje w formularzu: imię klubowicza, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego, numer Karty Klubowicza (członkowskiej)
 4. Rodzic/opiekuna prawnego zaznacza kwadracik dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klika „ZAREJESTRUJ KARTĘ KLUBOWICZA”.

Po zarejestrowaniu Karty Klubowicza dany klubowicz jest przypisany do Instytucji Partnerskiej. Instytucja Partnerska powinna zmierzać do zapisania jak największej liczby klubowiczów, aby brać udział w konkursach dotyczących największej liczby klubowiczów i zdobywać nagrody (konkurs zostanie ogłoszony w 2024 roku).

 1. Na odwrocie Karty Klubowicza znajduje się miejsce na 12 odznak, których zdobycie uprawnia do specjalnych bonusów-niespodzianek przygotowanych przez Willson Media. Zasady przyznawania odznak określone zostaną z rozpoczęciem działalności Klubów Podróżników i Mini Redakcji (styczeń 2024 r.) i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu Partnerskiego przy opisie każdego z klubów.
 2. Tematyka spotkań uzależniona jest od wyboru programu: Kluby Podróżników Neli Małej Reporterki skupiają się na podróżach, poznawaniu świata i ochronie środowiska, Mini Redakcje na działaniu redakcji, nauce zawodu reportera i zdobywaniu umiejętności dziennikarskich. W ramach Mini Redakcji dzieci będą mogły współtworzyć czasopismo z Nelą Małą Reporterką (rocznik), w którym znajdą się wybrane prace dzieci, które powstały w Mini Redakcjach. Zasady działalności Mini Redakcji oraz wyboru prac do czasopisma określone zostaną z rozpoczęciem działalności Mini Redakcji (styczeń 2024 r.) i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu Partnerskiego przy opisie Mini Redakcji.
 3. Instytucje Partnerskie prowadząc Kluby Podróżników i/lub Mini Redakcje mogą korzystać z dedykowanych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej Programu Partnerskiego lub przygotowywać własne treści i aktywności związane tematycznie z założeniami Programu Partnerskiego. Zapraszając ekspertów z poszczególnych dziedzin, Instytucje Partnerskie mogą nawiązywać własne kontakty partnerskie z lokalnymi instytucjami/postaciami, poprosić Organizatora o pomoc w nawiązaniu takiego kontaktu lub skorzystać z udostępnionej przez Organizatora bazy podmiotów współpracujących z Programem Partnerskim. Inwencja twórcza i zaangażowanie we współtworzeniu ciekawego programu zajęć w ramach Programu Partnerskiego są dodatkowo punktowane w konkursach przeznaczonych dla Instytucji Partnerskich.
 4. Dzieci i młodzież chcące należeć do Klubów Podróżników i/lub Mini Redakcji winny zgłosić się do Instytucji Partnerskiej z opiekunem/rodzicem, który wyraża zgodę, by jego dziecko/dzieci uczęszczały na zajęcia w Instytucji Partnerskiej, co jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego/ich pobranych danych osobowych przez Organizatora.
 5. Członkostwo w Klubie Podróżników i/lub Mini Redakcji jest ważne przez rok. Ponieważ klubowicze mają do zrealizowania wyznaczony materiał edukacyjny i do wykonania określone w początkowym okresie działalności klubów zadania, 5 nieuzasadnionych nieobecności może skutkować skreśleniem z listy członków danego klubu.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Kluby Podróżników i Mini Redakcje działają przy Instytucjach Partnerskich w Polsce pod patronatem Neli Małej Reporterki. Instytucje Partnerskie otaczane są wsparciem merytorycznym Organizatora i opieką koordynatora projektu, do którego należy kierować wszelkie zapytania związane z działalnością Programu Partnerskiego.
 2. Możliwość udziału w ogólnopolskim projekcie, który będzie miał realny wpływ na  zmianę postawy młodych ludzi i dbanie o środowisko naturalne, wymagać będzie zaangażowania ze strony Instytucji Partnerskich, które powinny dysponować zapleczem technicznym, osobowym oraz miejscem do organizacji pracy w ramach Klubów Podróżników i Mini Redakcji. Każda Instytucja Partnerska zachowuje dowolność w określaniu liczby klubowiczów, częstotliwości spotkań i udostępnianiu swoich zasobów klubowiczom. Spotkania z klubowiczami odbywają się w Instytucjach Partnerskich na zasadach uczestnictwa w czytelni/bibliotece i zgodnie z jej regulaminami, stąd za standardy organizacyjne i bezpieczeństwo klubowiczów odpowiedzialność ponosi Instytucja Partnerska. Przystępując do Programu Partnerskiego Instytucja Partnerska staje się członkiem ogólnopolskiej sieci, jednakże to ona odpowiada za organizację i przeprowadzenie spotkań w ramach projektu i respektuje swoje wewnętrzne zasady organizacyjne i regulaminy. Organizator nie wynajmuje miejsc na spotkania, nie uczestniczy w kosztach organizacyjnych, czy innych, które mogą powstać w celu realizacji założeń Programu Partnerskiego, a jego działanie ogranicza się na udostępnieniu e-projektu, e-platformy do rejestracji, opracowaniu materiałów edukacyjnych, szkoleń i webinariów oraz udostępnieniu wsparcia koordynatora Programu Partnerskiego. Korzystając z wymienionych pomocy naukowych, wsparcia i pomysłu Organizatora, Instytucje Partnerskie realizują jego autorski projekt stając się  lokalnymi organizatorami projektu i wnoszą do klubów własne pomysły, doświadczenie oraz rys lokalny spójny z odgórnie naddaną tematyką. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu pojedynczych klubów i ich skoordynowanej działalności oraz możliwościom wydawniczym i kontaktom międzynarodowym Organizatora, powstanie prężnie działająca sieć mająca realny wpływ na pozytywne zmiany w środowisku naturalnym.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie www, a aktualna wersja (po zmianach) zostanie przesłana do Instytucji Partnerskich.
 4. Regulamin wchodzi w życie: 4.11.2023